Fundacja - Statut

 

 

Tekst jednolity Statutu Fundacji

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 1/09/2023

z dnia 30 września 2023 roku

 

STATUT

Fundacji Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną”

Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny

 

Rozdział I.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Fundacja pod nazwą: „Fundacja Rozwoju Społecznego „Nad Symsarną” Warmińsko - Mazurski Fundusz Lokalny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Warmińsko - Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie, reprezentowany przez Henryka Narwojsza i Marię Żylińską zwanych dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej Marii Smólskiej w Olsztynie dnia 24 lipca 1997 r., repertorium A nr 9800/97, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Tekst jednolity: Dz. U. z 1991 Nr 46 poz. 203) oraz niniejszego statutu. Skrócona nazwa Fundacji brzmi: „Fundacja Nad Symsarną”

 

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

 

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Lidzbark Warmiński.

 

§ 4

Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza granicami kraju.

 

Rozdział II. 

 

PRZEDMIOTY I FORMY DZIAŁANIA FUNDACJI

 

§ 5

Celem istnienia Fundacji jest bezinteresowne:

 

1.   popieranie wszechstronnego rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego,

2.   wspieranie działań związanych z ekologią i promocją zdrowia dzieci i młodzieży na terenie objętym  

      działaniem Fundacji,

2a. bezpłatna pomoc dzieciom przewlekle chorym, w tym w szczególności dzieciom chorym na choroby

      onkologiczne,

3.  pomoc organizacjom pozarządowym (w tym finansowa) działającym na terenie woj. warmińsko-

     mazurskiego,

4.  zmiana świadomości społecznej i aktywizowanie mieszkańców miast i gmin woj. warm -  mazurskiego,

5.  promocja województwa warmińsko-mazurskiego w kraju i poza jego granicami,

6.  przeciwdziałanie bezrobociu i wykluczeniu społecznemu,

7.  wspieranie edukacji i rozwoju przedsiębiorczości,

8. poprawa jakości życia społeczeństwa Warmii i Mazur,

 

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 

1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów, konferencji i wystaw w kraju i za granicą,

2. Finansowanie udziału w szkoleniach, konferencjach i seminariach dla osób realizujących cele Fundacji,

3. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą, w tym z Federacją Polskich Funduszy

    Lokalnych

4. Współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, w zakresie objętym celami Fundacji oraz

    współpracę krajową i zagraniczną z osobami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

5. Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli mediów i nauki oraz wolontariuszy w kraju i za granicą,

6. Propagowanie i współfinansowanie działań związanych:

     a) z ekologią i promocją idei zrównoważonego rozwoju

     b) z promocją zdrowia

     c) świadczenie różnorodnych form pomocy dzieciom przewlekle chorym, w szczególności dzieciom chorym

        na choroby onkologiczne, w zakresie leczenia, rehabilitacji i organizacji wypoczynku dziecka chorego,

    d) tworzenie subkont dla beneficjentów,

    e) propagowanie poprawy estetyki przestrzeni publicznej

7.  Wspieranie nowo powstałych organizacji pozarządowych, także poprzez konkursy grantowe.

8.  Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie działań wspierających tworzenie nowych miejsc pracy,

9. Tworzenie funduszy stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży

10. Promowanie, udostępnianie informacji, istotnych dla rozwoju społecznego i gospodarczego w środowisku

       lokalnym i regionalny

11. Pomoc przedsiębiorcom i osobom fizycznym w rozwoju przedsiębiorczości, poprzez utworzenie

      i prowadzenie funduszu poręczeń kredytowych oraz funduszy pożyczkowych.”

 

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

                                                                                                               

Rozdział II A

 

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI

 

§ 7 a

Fundacja prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie (według Polskiej Klasyfikacji Działalności 2007):

 1. działalności wspomagającej rozwój wspólnoty i społeczności lokalnych (94.99.Z);
 2. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (94.99.Z);
 3. działalności charytatywnej (88.99.Z);
 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (88.10.Z);
 5. ochrony i promocji zdrowia (89.90.E);
 6. działalności wspomagającej edukację (85.60.Z);
 7. nauki, edukacji, oświaty i wychowania (85.59.B);
 8. promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy (78.10.Z);
 9. działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości  (70.22.Z).

 

Rozdział III.

 

ORGANY FUNDACJI

 

§ 8

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 2. Rada Programowa Fundacji, zwana dalej Radą.
 3. Kolegium Nadzorujące, zwane dalej Kolegium.
 4. Komisja Grantowa

 

§ 9

Zarząd Fundacji składa się z trzech do pięciu osób i jest powoływany na okres czterech lat. Każdy członek Zarządu może pełnić funkcję wielokrotnie, jeżeli nie złoży rezygnacji lub nie zostanie odwołany.

 

§ 10

Fundator rezygnuje ze swoich uprawnień z rzecz Zarządu Fundacji. Przedstawiciele Fundatora mogą pełnić funkcje w Zarządzie Fundacji.

                 § 11- usunięto

  

§ 12

Powołanie nowego członka Zarządu następuje w drodze Uchwały Zarządu na wniosek Prezesa lub Członka Zarządu.

 

§ 13

Odwołanie członka Zarządu może nastąpić w drodze uchwały Zarządu na wniosek Prezesa Zarządu lub członka Zarządu.

 

§ 14

Członkostwo w Zarządzie wygasa na skutek ustąpienia, odwołania lub śmierci. Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu nabiera mocy prawnej po trzech miesiącach od daty złożenia rezygnacji.

 

§ 15

 1. Zarząd Fundacji może powołać Honorowych Członków Zarządu spośród osób szczególnie przydatnych lub zasłużonych dla Fundacji.
 2. Tytuł Honorowego Członka Zarządu może zostać przyznany na wniosek każdego Członka Zarządu

w głosowaniu jawnym, większością głosów.

 1. W przypadku równej ilości głosów decydujący jest głos prezesa zarządu.
 2. Liczba honorowych członków Zarządu nie może być wyższa niż liczba członków Zarządu.

 

 

§ 16

Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa. Członkami Zarządu nie mogą być osoby, skazane prawomocnym wyrokiem.

 

§ 16 A

 1. Do zadań Prezesa Zarządu należy:

a.    reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

b.    kierowanie działalnością Zarządu i biura Fundacji,

c.    sprawowanie nadzoru nad działalnością osób zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach

       pracy,

d.    współpraca z Radą Programową i komisjami powołanymi przez Radę,

e.    zwoływanie posiedzeń Zarządu i przewodniczenie obradom,

f.     współpraca z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi w zakresie celów

       zbliżonych do działań Fundacji,

g.    promowanie idei dobroczynności, inicjowanie działań dot. zbierania funduszy,

h.    realizowanie celów statutowych Fundacji.

 

2.    Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności – Wiceprezes Zarządu jest uprawniony

       do podpisywania dokumentów w zakresie zwykłego zarządu, t.j.:

a.    umów o pracę, umów-zleceń, umów stypendialnych, stażowych, z beneficjentami, darczyńcami,

        patronami,

b.    umów o współpracy z instytucjami państwowymi, samorządowymi i społecznymi,

c.    delegacji służbowych, faktur związanych z bieżącym funkcjonowaniem biura Fundacji,

d.    list płac pracowniczych, bieżących zobowiązań finansowych,

e.    bieżących rozliczeń, sprawozdań,

f.     bieżącej korespondencji Fundacji.

 

§ 17

Pierwszymi członkami Zarządu są: Kajaniec Anna, Narwojsz Henryk, Żylińska Maria.

 

§ 18

Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach, a w szczególności Zarząd:

a) reprezentuje Fundację na zewnątrz,

b) opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji,

c) sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,

d) przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy,

e) ustala regulamin Biura Fundacji,

f) tworzy i znosi zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne,

g) powołuje i odwołuje Dyrektora Biura Fundacji oraz inne osoby pełniące stanowiska

kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji,

h) ustala wysokość wynagrodzeń, nagród i odznaczeń dla  pracowników Fundacji,

i)  podejmuje decyzje w sprawie zmiany Statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

 

§ 19

Członkowie Zarządu za uczestnictwo w pracach Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani przez Fundację, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kolegium Nadzorującego.

 

§ 20

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Aby uchwała była ważna, wymagana jest obecność, co najmniej połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji.

 

§ 21

Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Pracy Zarządu.

 

§ 22

Zarząd może powołać jako swoje ciało doradcze Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 

§ 23

Rada Programowa Fundacji składa się z 5 do 24  członków, osobistości życia społecznego i gospodarczego.

 

§ 24

Wyboru pierwszych 8 członków Rady Programowej Fundacji dokonuje pierwszy Zarząd.

 

§ 25

Członkowie Rady pełnią funkcje honorowo.

§ 26

Rada Programowa jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniotwórczych, doradczych i opinio-dawczych. Członkowie Rady udzielają pomocy i wsparcia Fundacji w realizacji jej celów.

 

§ 27

Rada Programowa wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 28

Rada Programowa pracuje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż dwa razy w roku, na wniosek Przewodniczącego Rady lub co najmniej trzech członków Rady. O czasie, miejscu i porządku obrad członkowie Rady powinni być powiadomieni przez biuro Fundacji pisemnie (także poprzez email, sms itp.) na 7 dni przed terminem spotkania.

§ 29

Rada dokonuje wyboru nowego członka Rady spośród kandydatów, przedstawionych przez Zarząd Fundacji w głosowaniu.

§ 30

Członkostwo w Radzie Programowej wygasa na skutek zakończenia kadencji, ustąpienia, odwołania lub śmierci.

 

§ 31

W posiedzeniach Rady Programowej uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.

 

 § 32

Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków. Wymagana jest obecność Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego Rady.

 

§ 33

Do zadań Rady Programowej należy:

a) występowanie z wnioskami i propozycjami, dotyczącymi kierunków działalności Fundacji,

b) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji,

c) wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd,

d) występowanie z głosem doradczym i opiniotwórczym w sprawie projektów działań Fundacji

przedstawionych przez Zarząd,

e) pomoc w pozyskiwaniu sponsorów Fundacji,

f) pomoc w realizowaniu działań programowych Fundacji poprzez opiniowanie i popieranie swoim

autorytetem idei Fundacji.


§ 34

Posiedzenia Rady Programowej są protokołowane.

 

§ 35

1. Kolegium Nadzorujące, jest kolegialnym organem kontrolnym i opiniującym.

2. Kolegium składa się z 3. do 5. członków, których powołuje Fundator. Następnych członków Kolegium na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Kolegium, powołuje swą decyzją Kolegium.

3. Pracami Kolegium kieruje przewodniczący Kolegium, wybierany przez członków Kolegium ze swego grona.

4.  Kolegium jest powoływane na 4-letnią kadencję i pracuje na posiedzeniach w siedzibie Fundacji lub on-line.

5. Posiedzenie Kolegium odbywa się na wniosek przewodniczącego lub przy jego dłuższej nieobecności wiceprzewodniczącego.

6. Do ważności posiedzenia Kolegium Nadzorującego jest wymagana obecność co najmniej 2. członków Kolegium.

7. Uchwały Kolegium zapadają większością głosów.

 

 

§ 36

 1. Kolegium Nadzorujące nie podlega Zarządowi w żadnej sprawie.
 2. Kolegium Nadzorujące sprawuje bieżący wewnętrzny nadzór i kontrolę działalności Fundacji.
 3. Kolegium Nadzorujące, a także każdy z jego członków mają prawo żądać od Zarządu udzielania informacji i wyjaśnień w każdej sprawie, objętej działalnością Fundacji, a także żądać przedłożenia stosownych dokumentów.

§ 37

Kolegium Nadzorujące opiniuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji oraz wnioski w sprawie wynagrodzenia lub nagradzania członków Zarządu.

 

§ 38

1. Członkowie Kolegium:

a)        nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b)        nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c)        mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów dojazdu do siedziby fundacji na posiedzenia zwołane przez przewodniczącego,

2. W razie powołania członka Kolegium, za jego zgodą, do Zarządu lub nawiązania przez członka Kolegium stosunku pracy z Fundacją, członkostwo takiej osoby w Kolegium ulega zawieszeniu odpowiednio na czas pełnienia funkcji w Zarządzie lub trwania stosunku pracy.

3. Do Kolegium może wejść osoba fizyczna, przedstawiciel osoby prawnej lub przedstawiciel jednostki organizacyjnej, nie posiadającej osobowości prawnej.

4. Członek Kolegium może zrezygnować na piśmie z członkostwa w Kolegium, może także zrezygnować ze swego członkostwa na rzecz innej osoby, nie będącej dotąd w Kolegium, czyli wprowadzić następcę. Wymaga to jednak jednomyślnej zgody Kolegium.

5. Odwołanie członka Kolegium może nastąpić w wyniku uchwały, podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Kolegium.

6. Członkostwo w Kolegium ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Kolegium.

 

 

§ 39

 1. Kolegium współpracuje z instytucjami państwowymi i organizacjami pozarządowymi, działającymi w zakresie objętym ideą i celami Fundacji.
 2. Członkowie Kolegium Nadzorującego pracują woluntarystycznie, tzn. bez pobierania wynagrodzenia za pracę w czasie posiedzeń i spotkań.
 3. Regulamin Kolegium Nadzorującego zostanie opracowany przez członków Kolegium na 1. posiedzeniu.

 

 

§ 40

Członków Komisji Grantowej do rozpatrywania i nagradzania wniosków grantowych, powołuje Zarząd Fundacji po konsultacjach z Radą programową. Pracę Komisji Grantowej określa osobny regulamin.

 

 

Rozdział IV.

 

MAJĄTEK I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ FUNDACJI

 

§ 41

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 3000,00 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

 

§ 42

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 43

Dochodami Fundacji, zwiększającymi jej majątek, są w szczególności środki pochodzące z:

a) krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, zapisów i spadków,

b) odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,

c) dywidendy i zyski z akcji i udziałów w spółkach,

d) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

e) dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego,

f) dochodów z działalności gospodarczej – jeżeli jest prowadzona przez Fundację,

g) dochodów z aukcji internetowych i innych  aukcji okolicznościowych.

  

§ 44

1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych, określonych

w § 5.

§ 45

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenia o przyjęciu spadku

z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§ 46

Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.

 

§ 47

Oświadczenie woli w imieniu Fundacji w zakresie nabycia lub zbycia majątku , ubiegania się o kredyt lub pożyczkę bankową, wymaga pisemnej akceptacji co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa Fundacji, o ile przepisy drugiej strony nie stanowią inaczej. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w sprawach niemajątkowych, w zakresie zwykłego zarządu składa jedna osoba - Prezes Zarządu lub w razie jego nieobecności - Wiceprezes Zarządu.

 

§ 48

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z przepisami, obowiązującymi osoby prawne, nie będące jednostkami gospodarki uspołecznionej.

 

            § 49 usunięto

 

§ 50

Darczyńcy Fundacji uzyskują następujące przywileje:

1.  Podziękowanie indywidualne oraz na łamach mediów społecznościowych

2.  Zamieszczenie nazwiska lub nazwy Darczyńcy na stronie internetowej www. i w raporcie rocznym.

3.  Zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację i posiedzeniach Rady Programowej.

 

 § 51 usunięto

 

§ 52

 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, sporządzenie sprawozdania rocznego winno nastąpić do dnia 31 stycznia następnego roku.
 2. Roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza Zarząd.
 3. Roczne sprawozdanie merytoryczne jest podawane do publicznej wiadomości.
 4. Fundacja zamieszcza zatwierdzone sprawozdania merytoryczne i finansowe na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

 

§ 53

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 

Rozdział V.

 

BIURO FUNDACJI

 

§ 54

 1. Do prowadzenia spraw Fundacji powołuje się Biuro Fundacji. Jeżeli Biuro Fundacji zatrudnia co najmniej 3 pracowników to spośród nich Zarząd Fundacji może powołać Dyrektora Biura Fundacji.
 2. Bieżącą działalnością Fundacji oraz pracą pracowników Fundacji kieruje Prezes lub Dyrektor Biura Fundacji.
 3. Dyrektor realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.
 4. Biuro Fundacji zapewnia obsługę organom Fundacji.

 

Rozdział VI.

 

ZMIANA STATUTU

 

§ 55

Zmiana statutu nie może dotyczyć istotnych zmian celu Fundacji.

 

§ 56

Decyzje o zmianie statutu podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

 

 

Rozdział VII.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 57

Fundacja może ustanowić odznaki i medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wy-różnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 58

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją.

 

§ 59

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 

§ 60

Decyzję w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały.

 

§ 61

Decyzję w sprawie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały. Uchwała wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§ 62

Majątek, pozostały po likwidacji Fundacji, przekazuje się - z zastrzeżeniem treści art. 5 ust. 4 ustawy o fundacjach -instytucjom. wskazanym jednomyślną uchwałą Zarządu Fundacji, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji

§ 63

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy.

 

§ 64

Zmiany Statutu obowiązują po akceptacji przez Krajowy Rejestr Sądowy w Olsztynie.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
39 0.11144804954529