Programy specjalne

PROGRAM GRANTOWY DZIAŁAJ LOKALNIE

"Działaj Lokalnie" jest to Program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Fundacją Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" Warmińsko-Mazurski Fundusz Lokalny z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim.

Celem programu "Działaj Lokalnie" jest pomoc w budowaniu aktywnych społeczności lokalnych, w których mieszkańcy wspólnie definiują problemy, starają się im przeciwdziałać bądź łagodzić ich skutki.
Cel ten będzie realizowany poprzez konkurs grantowy FRS w Lidzbarku Warmińskim, skierowany do organizacji lokalnych, które przyczynią się do rozwiązywania lokalnych problemów wśród społeczności wsi i małych miast do około tysięcy mieszkańców.

Do programu "Działaj Lokalnie IV" zapraszamy fundacje i stowarzyszenia oraz ich oddziały posiadające osobowość prawną, mające siedzibę w powiecie bartoszyckim, braniewskim, lidzbarskim, olsztyńskim ziemskim, z wyłączeniem fundacji skarbu państwa i ich oddziałów oraz stowarzyszeń samorządów lokalnych. Dofinansowanie mogą również otrzymać inicjatywy obywatelskie działające przy szkołach, domach kultury, bibliotekach, klubach sportowych. Organizacje, które realizują grant z pierwszej edycji, nie mogą aplikować po raz drugi.

Lokalne oddziały fundacji lub stowarzyszeń nie posiadające wyodrębnionej osobowości prawnej mogą składać wnioski do programu "Działaj Lokalnie" pod warunkiem, że otrzymają pełnomocnictwo do samodzielnego przeprowadzenia projektu od właściwych władz swojej organizacji.

Program oferuje wsparcie finansowe w ramach konkursu na dotacje w takich dziedzinach, jak:

  • edukacja (np. ułatwianie dostępu do edukacji dzieciom, młodzieży i dorosłym; edukacja i resocjalizacja grup i środowisk zagrożonych patologią lub wykluczeniem społecznym; dofinansowanie tworzenia funduszy stypendialnych itp.),
  • sprawy społeczne (np. wzmacnianie i rozwój samoorganizacji obywatelskiej; poprawa bezpieczeństwa publicznego; ochrona środowiska naturalnego; świadczenie usług socjalnych dla grup marginalizowanych, m.in. osób starszych i niepełnosprawnych itp),
  • kultura (np. budowanie poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców; odtwarzanie dziedzictwa kulturowego itp.),
  • rozwój lokalny (np. inspirowanie i rozwijanie współpracy organizacji pozarządowych, samorządu i przedsiębiorców; aktywizacja obywateli w życiu gospodarczym społeczności lokalnych, przeciwdziałanie bezrobociu i stymulowanie przedsiębiorczości itp.).

Wszystkim organizacjom ubiegającym się o dotację w ramach "Działaj Lokalnie" Fundacja Rozwoju Społecznego "Nad Symsarną" oferuje pomoc doradczą. Organizacje mogą zgłosić potrzebę konsultacji (szkolenia) pod numerem telefonu 089 767 00 29.

W ramach konkursu "Działaj Lokalnie" są wspierane dobrze zaplanowane i opisane przedsięwzięcia społeczne, które wynikają z potrzeb danej społeczności, mają jasno określony cel, działania, określone w liczbach rezultaty i koszt realizacji. Za realizację tych przedsięwzięć odpowiada konkretna osoba - koordynator.

Dofinansowywane są projekty, które w najwyższym stopniu:

  • pobudzają aktywność i integrują wokół wspólnych działań mieszkańców oraz instytucje życia lokalnego, przede wszystkim władze samorządowe, przedsiębiorców i organizacje społeczne;
  • przyczyniają się do tworzenia mechanizmów, współfinansowania inicjatyw społecznych przez lokalne instytucje przedsiębiorców i indywidualnych mieszkańców społeczności;
  • wykorzystują zasoby lokalne (naturalne, społeczne, ludzkie, finansowe) do realizacji przedsięwzięcia na rzecz społeczności;
  • prowadzą do osiągniecia konkretnego rezultatu w środowisku lokalnym.

Aby ubiegać się o wsparcie finansowe projektu organizacja powinna mieć zagwarantowany wkład własny w wysokości minimum 25% wartości całego przedsięwzięcia (z czego minimum 10% w postaci gotówkowej i pozostałe 15% w postaci wkładu rzeczowego lub usługowego).

Ostateczna wysokość dotacji zależy od decyzji Komisji Dotacyjnej powołanej przez Lokalną Organizację Grantową w Lidzbarku Warmińskim.

Z dotacji nie są dofinansowane następujące działania: prowadzenie działalności gospodarczej, bezpośrednia pomoc finansowa dla osób fizycznych, udzielanie pożyczek, finansowanie inwestycji (zakup gruntów, remonty i adaptacja pomieszczeń, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itp.)

Organizacje ubiegające się o grant muszą mieć własne konto bankowe i być przygotowane do założenia subkonta lub drugiego konta w celu przyjęcia dotacji. Uwaga: szkoły ubiegające się o dotację, nie mogą wykorzystać konta Rady Rodziców, muszą założyć subkonto a wydatki z konta DL muszą zaakceptować burmistrzowie, którzy mogą upoważnić kogoś do zatwierdzenia wydatków z DL.

Jedna organizacja może składać kilka projektów.

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.17963099479675